ObjectMachineYoM
40353Revolving Transfer Machine - PFIFFNER HB 32/16 new
41929Revolving Transfer Machine - PFIFFNER V8 1992